Slider 1 mini Slider 2 mini

Selasa, 20 Agustus 2013

50 Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah

Filled under:

Aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah terdiri dari 50 aqidah, di mana yang 50 aqidah ini dimasukkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu:
1. Aqidah Ilahiyyah (عقيدة الهية) dan
2. Aqidah Nubuwwiyah (عقيدة نبوية)

Adapun Aqidah Ilahiyyah terdiri dari 41 sifat, yaitu:


a. 20 sifat yang wajib bagi Allah swt: wujud (وجود), qidam (قدم), baqa (بقاء), mukhalafah lil hawaditsi (مخالفة للحوادث), qiyamuhu bin nafsi (قيامه بالنفس), wahdaniyyat (وحدانية), qudrat (قدرة), iradat (ارادة), ilmu (علم), hayat (حياة), sama’ (سمع), bashar (بصر), kalam (كلام), kaunuhu qadiran (كونه قديرا), kaunuhu muridan (كونه مريدا), kaunuhu ‘aliman (كونه عليما), kaunuhu hayyan (كونه حيا), kaunuhu sami’an (كونه سميعا), kaunuhu bashiran (كونه بصيرا), dan kaunuhu mutakalliman (كونه متكلما).


b. 20 sifat yang mustahil bagi Allah swt: ‘adam (tidak ada), huduts (baru), fana’ (rusak), mumatsalah lil hawaditsi (menyerupai makhluk), ‘adamul qiyam bin nafsi (tidak berdiri sendiri), ta’addud (berbilang), ‘ajzu (lemah atau tidak mampu), karohah (terpaksa), jahlun (bodoh), maut, shamam (tuli), ‘ama (buta), bukmun (gagu), kaunuhu ‘ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan (كونه جاهلا), kaunuhu mayyitan (كونه ميتا), kaunuhu ashamma (كونه أصم), kaunuhu a’ma (كونه أعمى), dan kaunuhu abkam (كونه أبكم).


c. 1 sifat yang ja’iz bagi Allah swt.
Aqidah Nubuwwiyah terdiri dari 9 sifat, yaitu:


a. 4 sifat yang wajib bagi para Nabi dan Rasul: siddiq (benar), tabligh (menyampaikan), Amanah, dan fathanah (cerdas).


b. 4 sifat yang mustahil bagi para Nabi dan Rasul: kidzib (bohong), kitman (menyembunyikan), khianat, dan baladah (bodoh).


c. 1 sifat yang ja’iz bagi para Nabi dan Rasul.


*****


I. DALIL-DALIL SIFAT WAJIB BAGI ALLAH SWT:


1. Dalil sifat Wujud (Maha Ada): QS Thaha ayat 14, QS Ar-Rum ayat 8, dsb.


2. Dalil sifat Qidam (Maha Dahulu): QS Al-Hadid ayat 3.


3. Dalil sifat Baqa (Maha Kekal): QS Ar-Rahman ayat 27, QS Al-Qashash ayat 88.


4. Dalil sifat Mukhalafah lil Hawaditsi (Maha Berbeda dengan Makhluk): QS Asy-Syura ayat 11, QS Al-Ikhlas ayat 4.


5. Dalil sifat Qiyamuhu bin Nafsi (Maha Berdiri Sendiri): QS Thaha ayat 111, QS Fathir ayat 15.

6. Dalil sifat Wahdaniyyat (Maha Tunggal / Esa): QS Az-Zumar ayat 4, QS Al-Baqarah ayat 163, QS Al-Anbiya’ ayat 22, QS Al-Mukminun ayat 91, dan QS Al-Isra’ ayat 42-43.

7. Dalil sifat Qudrat (Maha Kuasa): QS An-Nur ayat 45, QS Fathir ayat 44.


8. Dalil sifat Iradat (Maha Berkehendak): QS An-Nahl ayat 40, QS Al-Qashash ayat 68, QS Ali Imran ayat 26, QS Asy-Syura ayat 49-50.


9. Dalil sifat Ilmu (Maha Mengetahui): QS Al-Mujadalah ayat 7, QS At-Thalaq ayat 12, QS Al-An’am ayat 59, dan QS Qaf ayat 16.


10. Dalil sifat Hayat (Maha Hidup): QS Al-Furqan ayat 58, QS Ghafir ayat 65, dan QS Thaha 111.


11 & 12. Dalil sifat Sama’ (Maha Mendengar) dan Bashar (Maha Melihat): QS Al-Mujadalah ayat 1, QS Thaha ayat 43-46.


13. Dalil sifat Kalam (Maha Berfirman): QS An-Nisa ayat 164, QS Al-A’raf ayat 143, dan QS Asy-Syura ayat 51.


Dua puluh sifat yang wajib bagi Allah tersebut di atas dibagi kepada 4 bagian, yaitu:
1. Sifat Nafsiyyah. Artinya: Sifat yang tidak bisa difahami Dzat Allah tanpa adanya sifat. Sifat Nafsiyyah ini hanya satu sifat, yaitu: sifat wujud.
2. Sifat Salbiyyah. Artinya: Sifat yang tidak pantas adanya di Dzat Allah swt. Sifat Salbiyyah ini jumlahnya ada lima sifat, yaitu: Qidam, Baqa, Mukhalafah lil Hawaditsi, Qiyamuhu bin Nafsi, dan Wahdaniyyah.
3. Sifat Ma’ani. Artinya: Sifat yang tetap dan pantas di Dzat Allah dengan kesempurnaan-Nya. Sifat Ma’ani ini jumlahnya ada tujuh sifat, yaitu: Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama’, Bashar, dan Kalam.
4. Sifat Ma’nawiyyah. Artinya: Sifat yang merupakan cabang dari sifat Ma’ani. Sifat Ma’nawyyah ini jumlahnya ada tujuh sifat, yaitu: Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Muridan, Kaunuhu ‘Aliman, Kaunuhu Hayyan, Kaunuhu Sami’an, Kaunuhu Bashiran, dan Kaunuhu Mutakalliman.
*****
II. DALIL-DALIL SIFAT JA’IZ BAGI ALLAH
a. QS Al-Qashash ayat 68
b. QS Al-Imran ayat 26
c. QS Al-Baqarah ayat 284
CATATAN PENTING:

Pokok-pokok Ilmu Tauhid (مبادئ علم التوحيد):
1. Definisi Ilmu Tauhid (حده):
Ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan para rasul-Nya, baik sifat-sifat yang wajib, mustahil maupun ja’iz, yang jumlah semuanya ada 50 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat dan sifat yang mustahil ada 20 sifat serta sifat yang ja’iz ada 1 sifat.

Begitupula sifat yang wajib bagi para rasul ada 4 sifat (sidiq. tabligh, amanah, dan fathanah) dan sifat yang mustahil ada 4 sifat (kidzb / bohong, kitman / menyembunyikan, khianat, dan bodoh) serta sifat yang ja’iz ada 1 sifat.

50 sifat ini dinamakan “Aqidatul Khomsin / عقيدة الخمسين “. Artinya: Lima puluh Aqidah.

2. Objek atau Sasaran Ilmu Tauhid (موضوعه): Dzat Allah dan sifat-sifat Allah.
3. Pelopor atau Pencipta Ilmu Tauhid (واضعاه): Imam Abul Hasan Al-Asy’ari (260 H – 330 H / 873 M – 947 M ) dan Imam Abul Manshur Al-Mathuridi ( 238 – 333 H / 852 – 944 M ).
4. Hukum Mempelajari Ilmu Tauhid (حكمه): Wajib ‘ain dengan dalil ijmali (global) dan wajib kifayah dengan dalil tafshili.
5. Nama Ilmu Tauhid (اسمه): Ilmu Tauhid, Ilmu Ushuluddin, Ilmu Kalam dan Ilmu ‘Aqa’id.
6. Hubungan Ilmu Tauhid dengan Ilmu-ilmu lain (نسبته): Asal untuk ilmu-ilmu agama dan cabang untuk ilmu selainnya.
7. Masalah-masalah Ilmu Tauhid (مسائله): Sifat-sifat wajib, mustahil, dan ja’iz bagi Allah swt dan para Rasul-Nya.
8. Pengambilan Ilmu Tauhid (استمداده): Diambil dari Al-Qur’an, Al-Hadits, dan akal yang sehat.
9. Faedah Ilmu Tauhid (فائدته): Supaya sah melakukan amal-amal sholeh di dunia.
10. Puncak Mempelajari Ilmu Tauhid (غايته): Memperoleh kebahagian, baik di dunia maupun akherat dan mendapat ridha dari Allah swt serta mendapat tempat di surga.

Wallahu a’lam…..
Oleh: Thobary Syadzily

Posted By Kotafajar04.16

Kamis, 31 Januari 2013

Samudera Shalawat 7


Rasulullah SAW bersabda :
" Bershalawatlah kalian semua untukku, karena shalawat kalian itu akan membersihkan hati dan menambah kebaikan kalian, dan sesungguhnya pahala shalawat akan dilipat gandakan berkali-kali. "

Shalawat Habib Ali


" Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad dengan melalui lisan kesempurnaan yang meliputi segalanya. Shalawat yang menyalurkan kepada jasmaniku dari jasmaninya. Dan hatiku dari hatinya. Dan ruhku dari ruhnya. Dan rahasiaku dari rahasianya. Dan ilmuku dari ilmunya. Dan amalku dari amalnya. Dan akhlakku dari akhlaknya. dan niatku dari niatnya. Dan pandanganku dari pandangannya. Dan tujuanku dari tujuannya. Dan semoga tercurah berkahnya kepada diriku dan anak-anakku, sahabat-sahabatku dan orang-orang di zamanku. Wahai nur, wahai nur, jadikanlah aku cahaya dengan hak cahayanya. "

Keberkahan shalawat Habib Ali, diantaranya adalah dapat bertemu dengan Nabi SAW, baca shalawat ini insya Allah, Rasulullah SAW berkenan menemui kita. Dan banyak lagi keberkahan yang kita rasakan bila rajin istiqamah bershalawat kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW.


Posted By Kotafajar08.53

Selasa, 29 Januari 2013

Samudera Shalawat 6


Rasulullah SAW bersabda :
" Bershalawatlah kalian semua untukku, karena shalawat kalian itu akan membersihkan hati dan menambah kebaikan kalian, dan sesungguhnya pahala shalawat akan dilipat gandakan berkali-kali. "

Shalawat untuk Memperoleh Sesuatu Melebihi Apa yang Diinginkannya


Shalawat ini sangat manjur untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahan sebagaimana yang dikatakan dan diijazahkan oleh Syaikh Hasan Abu Halawah al-Ghizi yang berkediaman di Bait al-Maqdis. Pada tahun 1306H Beliau merasakan kekalutan, pada saat itu juga beliau mendapatkan ilham untuk membaca shalawat di atas. Setelah beliau membacanya atas kehendak Allah hilanglah rasa susah dihati dan beliau mendapatkan sesuatu yang melebihi dari permintaannya."


Shalawat untuk Membentengi dari Wabah Penyakit


Shalawat ini dinukilkan oleh Ibnu Abi Hajlah dari Ibnu Khatib bahwa ada seorang yang saleh mengabarkan bahwasanya membaca shalawat untuk Nabi Muhammad SAW dapat mencegah penyakit Tha'un / Lepra. Ibnu Hajlah berkata " Aku mendapati penyakit tha'un pada suatu tempat maka aku pun perbanyak membaca shalawat ini, sehingga aku diselamatkan dari penyakit yang mewabah tersebut."


Shalawat untuk memudahkan Menghafal AL-Quran


Menurut orang shalih sebagaimana termaktub dalam kitab karya Syaikh Ahmad Qusyairi Ibn Shiddiq, merupakan rahasia yang mengagumkan dalam menghafal Qur'an. Dan dengan keberkahan shalawat tersebut juga membuat iman menjadi lebih mantap.


Shalawat Kebahagiaan


Syaikh Ahmad ash-Shawi dengan mengutip pernyataan sebagian Ulama mengatkan bahwa shalawat ini nilainya sama dengan seribu kali shalawat. Ia melanjutkan bahwa shalawat ini untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan ia diberi nama shalawat kebahagiaan.

Mari Perbanyak Shalawat


Posted By Kotafajar20.22